Mikroprzedsiębiorczość

Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony finansowej przedsiębiorcy i jego firmy. Dobrze skonstruowane stanowi najlepszą formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieoczekiwaną stratą. Wiedząc, że sądy powszechne w Polsce zasądzają coraz wyższe kwoty odszkodowań i świadczeń, a świadomość społeczeństwa w zakresie posiadanych praw wzrasta, warto rozważyć zakup polisy. Tym bardziej, że odpowiednie co do zakresu ochrony, jak i wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenie staje się powoli powszechną praktyką rynkową, a także koniecznym do spełnienia warunkiem, aby zawrzeć umowę z wymagającym partnerem biznesowym, czy też startować do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy wiesz, że zakupione ubezpieczenie jest dobre?

O tym, czy zakupione przez Ciebie ubezpieczenie było dobrym narzędziem do zarządzania ryzykiem, czy tylko ażurową szkatułką na prawnicze słowa, dowiesz się dopiero po szkodzie. A więc już po jego konsumpcji i wypłacie odszkodowania lub świadczenia. To bardzo specyficzna sytuacja, kiedy konsument (a drobni przedsiębiorcy są traktowani właśnie jak konsumenci) kupuje jedynie poczucie bezpieczeństwa. A przez brak wiedzy lub złe doradztwo, nierzadko złudne poczucie.

Z perspektywy konsumenta, w tym mikroprzedsiębiorcy, najważniejsza jest realność i pełność ochrony ubezpieczeniowej. Z tym z kolei wiąże się, w sytuacji materializacji ryzyka, szybkość likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, czy też świadczeń ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeniowy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń to biznesy nastawione na generowanie zysku. To nie organizacje charytatywne. Nie dziwi więc fakt, że umiejętnie dokonują selekcji ryzyk, które przyjmują do ubezpieczenia. Co do zasady umowa ubezpieczenia ma adhezyjny charakter, jest stypizowana i oparta na wzorcu. To oznacza, że każdemu Klientowi oferuje się (a może raczej narzuca?) taką samą treść umowy — tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczający może przystąpić do takiej umowy, co jest jednoznaczne z akceptacją jej postanowień, ale nie może zmieniać jej treści. Jakakolwiek zmiana jest równoznaczna z niezawarciem umowy. Z tego też powodu postanowienia OWU muszą być zrozumiałe i jednoznaczne dla przeciętnego odbiorcy. Kiedy tak nie jest, wówczas postanowienia interpretowane są na korzyść odpowiednio ubezpieczonego, uprawnionego lub poszkodowanego.

Minimalny standard ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest konstruktem z pogranicza cywilistyki i ekonomii. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody pozostające w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem wykorzystywanym w tejże działalności. Tego rodzaju ubezpieczenie zawierane jest zazwyczaj na okres roczny. Rzeczą nadrzędną jest indywidualne dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Wygląda to w ten sposób, że zakład ubezpieczeń oferuje minimalny standard ochrony w OWU, który następnie jest odpowiednio modyfikowany — tj. poszerzany, poprzez zakup dodatkowo płatnych klauzul dodatkowych. Jeżeli ich nie zakupisz, to automatycznie zakład ubezpieczeniowy nie będzie ponosił odpowiedzialności za tego rodzaju szkody. Co jest minimalnym standardem oferowanym na rynku? Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa oraz ewentualnie odpowiedzialność w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu i posiadaniem mienia. Pamiętaj, że różne zakłady ubezpieczeń oferują zróżnicowany zakres ochrony. Wymaga to od Ciebie każdorazowej weryfikacji treści OWU.

Wyłączenia

Z zakresu ochrony ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyłączone są szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC (a takich obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce jest ponad 200 — np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a także ubezpieczeniem dobrowolnym OC zawodowej, czy też wszelkie szkody związane z życiem prywatnym przedsiębiorcy. Szczegółowy katalog wyłączeń zawarty jest we właściwych OWU.

Słowa — klucze, czyli żargon ubezpieczeniowy

W ubezpieczeniach funkcjonują swego rodzaju słowa — klucze. Jeżeli chcesz być świadomym użytkownikiem i konsumentem produktów ubezpieczeniowych, koniecznie zapoznaj się z ich znaczeniem oraz mocą, którą pod swoją postacią kryją.

 • Franszyza

Choć fonetycznie zbliżona, to nie jest tożsama z franczyzą, czy też franchising’iem. Nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Rozróżnia się franszyzę integralną i franszyzę redukcyjną. W skrócie rzecz ujmując, gdy zastosowanie znajduje franszyza integralna to wówczas zakład ubezpieczeń jest zwolniony od wypłaty odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego za szkodę, która nie przewyższa wskazanej w umowie kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia, ale już po przekroczeniu tej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń odpowiada w całości, tak jakby tego limitu nie było.

Przykład:

Franszyza integralna w wysokości 1000 PLN oznacza, że za szkodę do 1000 PLN zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego, natomiast jeżeli szkoda zostanie oszacowana na 1001 PLN, to wówczas zakład ubezpieczeniowy wypłaci całość odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego, czyli w tym wypadku 1001 PLN.

Z kolei franszyza redukcyjna pomniejsza kwotę wypłacanego odszkodowania ubezpieczeniowego o wskazaną w umowie kwotę lub procent.

Przykład:

Jeżeli wysokość szkody została oszacowana na 1000 PLN, a franszyza redukcyjna wynosi 100 PLN, oznacza to, że zakład ubezpieczeń wypłaci 900 PLN odszkodowania ubezpieczeniowego.

 • Zasada actio directa

Jeżeli jesteś uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem, którego zaistnienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC, to wówczas masz prawo dochodzić swojego roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, który jest finansowo bardziej wiarygodny niż osoba fizyczna będąca sprawcą szkody.

 • ang. all risks

To przyjęty przez zakłady ubezpieczeniowe model Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zakłada on, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wszelkimi zdarzeniami losowymi. Czyli za wszystkie szkody? O, nie! To byłoby ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. W gruncie rzeczy cudowne z punktu widzenia Klienta. Haczyk pojawia się tutaj — za wyjątkiem szkód wyliczonych w OWU w sekcji wyłączeń. A lista tych wyłączeń jest dość długa i kazuistyczna.

 • Kulancja

Z kulancją mamy do czynienia kiedy z formalno‐prawnego punktu widzenia nie należy nam się odszkodowanie lub świadczenie ubezpieczeniowe, a tym samym ubezpieczyciel nie ma obowiązku jego wpłaty. Np. ten rodzaj ryzyka nie był objęty ochroną ubezpieczeniową lub poszkodowany utracił już prawo dochodzenia odszkodowania. Z innych jednak względów, zazwyczaj marketingowych lub w oparciu o zasadę słuszności, zakład ubezpieczeniowy decyduje się wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie lub świadczenie ubezpieczeniowe.

Wiele polis, jedno odszkodowanie

Ubezpieczenie OC zaliczane jest do grupy ubezpieczeń gospodarczych, majątkowych. Dlatego też odszkodowanie nie będzie nigdy wyższe od poniesionej szkody (straty), ani też nie będzie wielokrotnością odszkodowań, jeżeli zawarto kilka umów ubezpieczenia w różnych zakładach ubezpieczeniowych. Zupełnie odwrotnie sytuacja prezentuje się w ubezpieczeniach osobowych.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 1. Klauzula OC za produkt — zbędna, jeżeli produkty są wiadomego pochodzenia. Zgodnie z polskim prawem odpowiedzialność ponosi bowiem producent produktu niebezpiecznego, wytwórca materiału, surowca lub części składowych produktu, ten, kto podaje się za producenta, importer. Klauzula ta jest dodatkowo płatna.

 2. Jeżeli ubezpieczenie pokrywa OC kontraktową, ale jednocześnie w OWU znajdziemy wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w przedmiocie wykonywanych prac lub usług, to takie ubezpieczenie jest w istocie jedynie wydmuszką w tym zakresie.

 3. Trigger, czyli innymi słowy zakres czasowy. Warto pamiętać, że tylko trigger wystąpienia zdarzenia w okresie ubezpieczenia (act committed) zapewnia ochronę zgodną z terminami przedawnienia roszczeń poszkodowanego w prawie cywilnym. Na triggerze act committed oparte są ubezpieczenia OC obowiązkowe. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC dobrowolne, tutaj dominuje loss occurrence.

 4. Czysta strata finansowa to pojęcie wypracowane przez rynek ubezpieczeniowy i nieznane w polskim prawie. Znajduje zastosowanie w dobrowolnych ubezpieczeniach OC. Co do zasady definiowana jako szkoda majątkowa, która nie jest szkodą rzeczową ani szkodą osobową. Tym samym obejmuje szkody będące wynikiem utraty innych niż własność (tj. rzeczy) praw majątkowych, m.in. wierzytelności. Przykładem czystych strat finansowych są szkody zaistniałe w związku z przerwą w dostawie mediów, która wynikła z przyczyn leżących po stronie dostawcy lub szkody wynikające z zaufania do profesjonalnego doradztwa. Klauzula ta jest dodatkowo płatna.

 5. Wysokość sumy gwarancyjnej musi zostać ustalona na odpowiednim poziomie, aby ochrona ubezpieczeniowa była realnym zabezpieczeniem.

 6. Jeżeli to Ty wymagasz od swojego kontrahenta posiadania polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zwróć uwagę na zawarcie w umowie postanowienia statuującego obowiązek doubezpieczenia, czyli każdorazowego, w wypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, podwyższenia tej sumy do wymaganego, wskazanego przez Ciebie limitu, w czasie trwania ubezpieczenia.

Co należy sprawdzić, aby nie kupować jedynie zapachu bezpieczeństwa w szklanej butelce?

Przed zakupem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozważ także poniższe punkty.

 1. Przede wszystkim, czy konsultowałem się z brokerem ubezpieczeniowym?
 2. Czy ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez dany zakład ubezpieczeń zapewnia pokrycie przeważającej części szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą?
 3. Czy wiem jaki rodzaj triggera zastosował ubezpieczyciel w oferowanym produkcie?
 4. Czy potrzebuję ochrony także w zakresie czystych strat finansowych?
 5. Czy jestem pracodawcą? Jeżeli tak, to czy zakład ubezpieczeń oferuje klauzulę dodatkową OC pracodawcy?
 6. Czy korzystam z podwykonawców? Jeżeli tak, to czy zakład ubezpieczeń oferuje klauzulę OC za podwykonawców?
 7. Czy wiem, jakie są wyłączenia z zakresu ochrony oferowanego ubezpieczenia?
 8. Czy odpowiedzialność za szkody wynikające z działalności zawodowej wymaga zawarcia odrębnego ubezpieczenia OC z tytułu działalności zawodowej?
 9. Czy planuję wynajmować powierzchnię w centrum handlowym? Wówczas, co do zasady, jesteś zobligowany do posiadania rozszerzenia ubezpieczenia obejmującego OC najemcy nieruchomości. Jest to klauzula dodatkowa zapewniająca ochronę w zakresie szkód powstałych w nieruchomościach i ich częściach składowych, z których ubezpieczający lub ubezpieczony korzysta na podstawie najmu, dzierżawy lub innego podobnego sposobu korzystania z cudzej nieruchomości.

Pobierz bezpłatnie prawniczy e‐book

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć kwestie związane z zasadami odpowiedzialności w polskim prawie i świadomie podejmować decyzje na rynku ubezpieczeniowym, to pobierz bezpłatnie przygotowany dla Ciebie e‐book.

A może chcesz przeczytać o trendach? Już jest, ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Spójrz tutaj!

Polecane posty